HYCT7R1L系列立式穿芯微型精密电流互感器
分类: 互感器  发布时间: 2014-02-28 16:05 
体积小巧,底板安装,电流输入范围0-63A,输出0-40mA可任选 .
价格 : ¥0.00
运费 : ¥0.00
数量 :

 一、说明

    体积小巧,底板安装,电流输入范围0-63A,输出0-40mA可任选

    二、产品规格尺寸图

       
        三、主要技术参数 

产品型号
额定输入电流
额定输出电流
额定采样
电阻RL
额定采样电压
相移
非线
性度
线性范围
耐压
功率
HYCT7R1L-16A/10mA
16A
10mA
20Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
≤0.01W
HYCT7R1L-25A/10mA
25A
10mA
20Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
HYCT7R1L-32A/20mA
32A
20mA
10Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
HYCT7R1L-40A/20mA
40A
20mA
10Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
HYCT7R1L-63A/40mA
63A
40mA
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.1倍额定
≥6KV
产品型号
额定输入
电流
额定输出
电流
额定采样电压
相移
非线性度
线性范围
耐压
 
HYCT7R1L-16A/10mA
16A
10mA
≤1/2倍IC电源电压
≤5'
≤0.1%
≥1.5倍额定
≥6KV
 
HYCT7R1L-25A/10mA
25A
10mA
 
HYCT7R1L-32A/20mA
32A
20mA
 
HYCT7R1L-40A/20mA
40A
20mA
 
HYCT7R1L-63A/40mA
63A
40mA